Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

2300 = (23)100 = 8100

3200 = (32)100 = 9100

Vì  8100 < 9100 nên 2300 < 3200

 

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

So sánh:  2 300     3 200

Đọc tiếp...

Được cập nhật 29 tháng 6 lúc 9:48

1

2300 = (23)100 = 8100 và 3200 = (32)100 = 9100 nên 2300 < 3200;

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: