Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

lan 1:1/4

lan 2:1/2 CON 15

LAN 3:1/2

VAY SO TRUNG SAU BAN LAN HAI CON 15 QUA

VAY SO TRUNG SAU LAN 1 BAN SE CON 30 QUA

SO TRUNG DUA DI CHO LA 120 QUA

 

Đọc tiếp...

Theo đề bài ta có số trứng vịt là 42 quả.

Số quả trứng vịt là : 120 - 42 = 78 (quả)

Số quả trứng gà chưa bán là : 78 : 3 = 26 (quả)

Đáp số : 26 quả trứng gà chưa bán.

Đọc tiếp...

khong 

kb nha online math

Đọc tiếp...

Người ta bán trứng gà thống kê như sau : đợt 1 bán 3/4 só trứng gà, đợt 2 bán 3/4 só trứng gà còn lại, đợt 3 bán đc 3/4 số trứng gà còn lại của đợt 2, đợt 4 bán được 3/4 só trứng gà còn lại của đợt 3. Cuối cùng còn lại 1 quả. Tính số trứng ban đầu

Đọc tiếp...

Sau khi bán lần hai thì số trứng còn lại : 

 15 : ( 1-1/2 ) = 30 ( quả trứng  )  

Số trứng còn lại sau khi bán lần 1 : 

30 : ( 1- 1/2 ) = 60 ( quả trứng )

Số trứng người đó bán : 

60: ( 1- 1/4 ) = 80 (quả trứng ) 

              Đáp số : 80 quả trứng .

Đọc tiếp...

46hrrgdrgrsdrrfhdrhrdhhred

Đọc tiếp...
80 qua so trung ban lan2 con lai la:15×2=30 so trung ban lan 2 la30×2=60=3/4 vay so trung 1phan la20 vay 4phan la 20×4=80
Đọc tiếp...
Số trứng đã bán là 80 quả nhé
Đọc tiếp...
Bài giải kế hoạch của mình học tiếng anh miễn dịch của cơ quan công quyền lợi của người khác có tên gọi của nó tiếng anh lớp cô gái xinh đẹp mà có là:2×2=4 đáp số 4con người

Bài tập Tất cả

Bài tập Tất cả

Đọc tiếp...
So trung ban lan 3 la15×2=30 sotrung banlan 2 la30×2=60 =4/4-1/4=3/4vay sotrung da mang di cho la60×4:3=80 qua
Đọc tiếp...

số trứng còn trong rổ sau khi bán lần 2: 15 x 2 = 30 (quả)

số trứng còn trong rổ sau khi bán lần 1: 30 x 2 = 60 (quả)

số trứng người đó mang đi chợ: 60 : 3 x 4 = 80 (quả)

đáp số : 80 quả

Đọc tiếp...
Đáp án:26 quả trứng nhé
Đọc tiếp...

số trứng sau khi bán lần thứ 2 là :

15 nhân 2 = 30 [quả]

số trứng sau khi bán lần thứ 1 là :

30 nhân 2 = 60 [quả]

người đó đã bán 1/4 số quả trứng, vậy 60 quả trứng bằng 3/4 số quả trứng ban đầu.

1/4 số quả trứng ban đầu là :

60 : 3 = 20 [quả]

số quả trứng người đó mang đi chợ là:

60 + 20 = 80 [quả]

            đáp số : 80 quả trứng

Đọc tiếp...
Đáp án là 80 nhé
Đọc tiếp...
Đáp án đúng là 80 nhé
Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

p/s chỉ số trứng còn lại là:

1-1/4=3/4 (số trứng)

Số trứng còn lại sau lần bán đầu là:

54 : 3/4 =72 (quả)

Số trứng người đó mang đi chợ là

72+15 =87 (quả)

Đ/s : 87 quả trứng 

Đọc tiếp...

kết quả đúng là 87

Đọc tiếp...

87 quả .chắc chắn 100%

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: