Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Gọi ba phân số lần lượt cần tìm là: \(\frac{a}{x};\frac{b}{y};\frac{c}{z}\left(x,y,z\ne0\right)\)

Theo bài ra, ta có:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{7}=\frac{c}{11}\)(1)

\(\frac{x}{10}=\frac{y}{20}=\frac{z}{40}\Leftrightarrow x=\frac{y}{2}=\frac{z}{4}\)(2)

Từ (1)(2) =>

\(\frac{\frac{a}{3}}{x}=\frac{\frac{b}{7}}{\frac{y}{2}}=\frac{\frac{c}{11}}{\frac{z}{4}}=\frac{\frac{a}{x}}{3}=\frac{\frac{b}{y}}{\frac{7}{2}}=\frac{\frac{c}{z}}{\frac{11}{4}}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{\frac{a}{x}}{3}=\frac{\frac{b}{y}}{\frac{7}{2}}=\frac{\frac{c}{z}}{\frac{11}{4}}=\frac{\frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z}}{3+\frac{7}{2}+\frac{11}{4}}=\frac{\frac{39}{20}}{\frac{37}{4}}=\frac{39}{185}\)

\(\frac{a}{x}=\frac{39}{185}.3=\frac{117}{185}\)

\(\frac{b}{y}=\frac{39}{185}.\frac{7}{2}=\frac{273}{370}\)

\(\frac{c}{z}=\frac{39}{185}.\frac{11}{4}=\frac{429}{740}\)

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Làm theo áp dụng tính chất của dãy tỉ số cách đều nhé

Đọc tiếp...

Hatsune Miku này ai trả biết là dùng dãy tỉ số cách đều cái mình cần là cách làm

Đọc tiếp...

\(1\frac{17}{20}=\frac{37}{20}=1.85\)

gọi 3 số lần lượt là x y z

ta có x/10=y/20=z/40

áp dụng ........

Đọc tiếp...

Trả lời :

Bn Trần Nhật Minh ko đc bình luận linh tinh.

- Hok tốt !

^_^

Đọc tiếp...

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau nhé bn

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: