Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Sời dễ thật sự

tự lm i

Đọc tiếp...

trời

///////////////////////

Đọc tiếp...

AI mà biết hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bó tay.com

Đọc tiếp...

mình xin lỗi nha mình không biết giải bài này vì khó quá

Đọc tiếp...

tự làm ik cậu ( ^  3 ^)

Đọc tiếp...

de  ma hm.............................

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

\((4x-y)(a+b)(4x-y)(c-1)\)

\(=\left(4x-y\right)\left(4x-y\right)=\left(4x-y\right)^{1+1}=\left(4y-2\right)^2\)

\(=\left(a+b\right)\left(4x-y\right)^2\left(c-1\right)\)

Đọc tiếp...

(4x-y)(a+b)(4x-y)(c-1)

= ( 4x - y ) ( 4x - y ) = ( 4x - y ) 1 + 1 = ( 4y - 2 ) 2

= (a + b ) ( 4x - y )2  ( c - 1 )

Đọc tiếp...

Bài giải : 

(4x-y)(a+b)(4x-y)(c-1)

= ( 4x - y ) ( 4x - y ) = ( 4x - y ) 1 + 1 

= ( 4y - 2 ) 2

= (a + b ) ( 4x - y )2  ( c - 1 )

Đọc tiếp...

\(x^4-6x^3+54x-81\)

\(=x^4+3x^3-9x^3+27x^2-27x^2 +81x-27x-81\)

\(=\left(x^4+3x^3\right)-\left(9x^3+27x^2\right)+\left(27x^2+81x\right)-\left(27+81\right)\)

\(=x^3\left(x+3\right)-9x^2\left(x+3\right)+27x\left(x+3\right)-27\left(x+3\right)\)

\(=\left(x+3\right)\left(x^3-9x^2+27x-27\right)\)

\(=\left(x+3\right)\left(x-3\right)^3\)

Đọc tiếp...

\(x5+x-1 = x5-x4+x3+x4-x3+x2-x2+x-1 = x3(x2-x+1)+x2(x2-x+1)-(x2-x+1) = (x2-x+1)(x3+x2-1) \)

hc tốt nha !!!!!!!!!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: