Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

c) tam giác MBC vuông tại M và có MP là trung tuyến => MP = 1/2 BC

tam giác NBC vuông tại N có NP là trung tuyến => NP = 1/2 BC

tam giác OAD có MN là đường trung bình => MN = 1/2 AD

tam giác OAD = tam giác OBC (c.g.c) => AD = BC

vậy MN = 1/2 AD = 1/2 BC

=> MP = NP = MN (đều = 1/2 BC)

=.> tam giác MNP đều

mk lỡ giải cách lớp 8 sorry!!! 56547654768

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: