Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 6 2018 lúc 15:17

số đầu là : 1001

số cuối là:  9996

Ta có dãy số:

1001; 1006;...;9996

Dãy trên có số số hạng là:

(9996-1001):5+1=1800

Đ/S : ....

chúc bạn học tốt

9 tháng 6 2018 lúc 15:21

* Ta có dãy số

1001; 1011,1021,...; 9991

Có tất cả số có 4 chữ số tận cùng là 1 là :

( 9991 - 1001 ) : 10 + 1 = 900 ( số)

Vậy có 900 số có 4 chữ số mà tận cùng của là 1

* Ta có dãy số:

1006; 1016; 1026;...; 9996

Có tất cả số có 4 chữ số tận cùng là 6 là:

( 9996 - 1006 ) : 10 + 1 = 900 ( số )

Vậy có 900 số có 4 chữ số mà tận cùng của là 6

~ Hok Tốt~

Đúng thì k mk nha~

9 tháng 12 2015 lúc 11:14

có 9 số  có 4 chữ số có tận cùng là 8

co9 so co 3 chu so co tan cung la 8

   tick cko mik nha pạn

9 tháng 12 2015 lúc 11:17

tuwh đếm đi

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : Ví dụ 1:Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5. Ví dụ 2Tìm...
Đọc tiếp

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : 

Ví dụ 1:

Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.

Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5

Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5

Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.

Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5.

 

Ví dụ 2

Tìm chữ số tận cùng của: 2 x 2 x 2 x 2x 2 x … x 2 ( có 100 chữ số 2)

Giải:

2 x 2 = 4

2 x 2 x 2 = 8

2 x 2 x 2 x 2 = 6

Tích của các số có chữ số tận cùng là 6 thì luôn có chữ số tận cùng là 6

100 chữ số 2 chia ra thành: 100 : 4 = 25 (nhóm )mà mỗi nhóm có 4 thừa số 2

 Vậy 2 x 2 x 2 x 2 x…x 2 ( 100 chữ số 2) có chữ số tận cùng là 6

 

Ví dụ 3

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x … x 88.

Giải: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x …x88

Trong tích trên có các thừa số chia hết cho 5 là: 75, 80, 85,

75 = 5 x 5 x 3

80 = 5 x 16

85 = 5 x 17

Mỗi số chẵn nhân với 5 đều có chữ số tận cùng là 0

Trong tích trên có 4 thừa số 5 vậy chữ số tận cùng của tích trên có 4 chữ số tận cùng là 0.

nếu các cậu thấy hay thì like mk nha

1
13 tháng 12 2015 lúc 9:38

tớ tick cậu rồi Ngô Phúc Dương tick lại tớ đi

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : Ví dụ 1:Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5. Ví dụ 2Tìm...
Đọc tiếp

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : 

Ví dụ 1:

Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.

Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5

Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5

Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.

Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5.

 

Ví dụ 2

Tìm chữ số tận cùng của: 2 x 2 x 2 x 2x 2 x … x 2 ( có 100 chữ số 2)

Giải:

2 x 2 = 4

2 x 2 x 2 = 8

2 x 2 x 2 x 2 = 6

Tích của các số có chữ số tận cùng là 6 thì luôn có chữ số tận cùng là 6

100 chữ số 2 chia ra thành: 100 : 4 = 25 (nhóm )mà mỗi nhóm có 4 thừa số 2

 Vậy 2 x 2 x 2 x 2 x…x 2 ( 100 chữ số 2) có chữ số tận cùng là 6

 

Ví dụ 3

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x … x 88.

Giải: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x …x88

Trong tích trên có các thừa số chia hết cho 5 là: 75, 80, 85,

75 = 5 x 5 x 3

80 = 5 x 16

85 = 5 x 17

Mỗi số chẵn nhân với 5 đều có chữ số tận cùng là 0

Trong tích trên có 4 thừa số 5 vậy chữ số tận cùng của tích trên có 4 chữ số tận cùng là 0.

nếu các cậu thấy hay thì like mk nha

0
19 tháng 12 2015 lúc 20:58

ta có dãy số 

1007;1017;...;9997

KC : 10

SSH : (9997-1007): 10 +1 =900

Đáp số : 900 số 

các bạn li-ke mình cho tròn 300 với 

19 tháng 12 2015 lúc 20:59

Vì chữ số 0 ko thể làm hàng nghìn nên có 9 cách chọn chữ số hàng nghìn.

Có 10 cách chọn chữ số hàng trăm.

Có 10 cách chọn chữ số hàng chục.

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vi ( vì chữ số tận cùng = 7)

Vậy có các số có 4 chữ số mà chữ số tận cùng bằng 7 là:
10x10x9x1=900 ( số)

ticks mình nha!

16 tháng 8 2018 lúc 8:18

1.

Kết quả: Tích tận cùng có 10 chữ số 0.

2.

Kết quả: Tích có 3 chữ số 0 tận cùng.

3.

Kết quả: 0.

16 tháng 8 2018 lúc 9:41

1. Tích : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x…..x 45 x 46 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kết quả: Tích tận cùng có 10 chữ số 0.

2. Tích : 4 x  11 x 15 x 6  x 17  x 25  x 45  tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kết quả: Tích có 3 chữ số 0 tận cùng.

3. Cho N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x………x 30 x 31. Hỏi tổng của 6 chữ số tận cùng của N là bao nhiêu?

Kết quả: 0.

Ta có dãy số :

1007 ; 1017 ; 1027 ; ..... ; 9997

Dãy số trên có số số hạng là :
    ( 9997 - 1007 ) : 10 + 1 = 900 ( số ) 
                   Đáp số : 900 số

23 tháng 3 2021 lúc 22:05

có 900 số vì

9998-1008=8990

8990:10=899

899+1=900

22 tháng 3 2021 lúc 21:20

có 900