Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 6 2018 lúc 15:17

số đầu là : 1001

số cuối là:  9996

Ta có dãy số:

1001; 1006;...;9996

Dãy trên có số số hạng là:

(9996-1001):5+1=1800

Đ/S : ....

chúc bạn học tốt

9 tháng 6 2018 lúc 15:21

* Ta có dãy số

1001; 1011,1021,...; 9991

Có tất cả số có 4 chữ số tận cùng là 1 là :

( 9991 - 1001 ) : 10 + 1 = 900 ( số)

Vậy có 900 số có 4 chữ số mà tận cùng của là 1

* Ta có dãy số:

1006; 1016; 1026;...; 9996

Có tất cả số có 4 chữ số tận cùng là 6 là:

( 9996 - 1006 ) : 10 + 1 = 900 ( số )

Vậy có 900 số có 4 chữ số mà tận cùng của là 6

~ Hok Tốt~

Đúng thì k mk nha~

9 tháng 12 2015 lúc 11:14

có 9 số  có 4 chữ số có tận cùng là 8

co9 so co 3 chu so co tan cung la 8

   tick cko mik nha pạn

9 tháng 12 2015 lúc 11:17

tuwh đếm đi

7 tháng 12 lúc 20:21

Số cách lựa chọn cho chữ số hàng nghìn là 9(cách)

Số cách lựa chọn cho chữ số hàng trăm là 10(cách)

Số cách lựa chọn cho chữ số hàng chục là 10(cách)

Số cách lựa chọn cho chữ số hàng đơn vị là 1 cách duy nhất(chữ số có tận cùng bằng 5 thì hàng đơn vị là chữ số 5)

=>Có \(9\cdot10\cdot10\cdot1=900\) số có 4 chữ số mà tận cùng là chữ số 5

7 tháng 12 lúc 21:36

900 số có 4 chữ số nha

Ko biết đúng ko. Hjjjjjjjjjjvui

19 tháng 12 2015 lúc 20:58

ta có dãy số 

1007;1017;...;9997

KC : 10

SSH : (9997-1007): 10 +1 =900

Đáp số : 900 số 

các bạn li-ke mình cho tròn 300 với 

19 tháng 12 2015 lúc 20:59

Vì chữ số 0 ko thể làm hàng nghìn nên có 9 cách chọn chữ số hàng nghìn.

Có 10 cách chọn chữ số hàng trăm.

Có 10 cách chọn chữ số hàng chục.

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vi ( vì chữ số tận cùng = 7)

Vậy có các số có 4 chữ số mà chữ số tận cùng bằng 7 là:
10x10x9x1=900 ( số)

ticks mình nha!

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : Ví dụ 1:Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5. Ví dụ 2Tìm...
Đọc tiếp

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : 

Ví dụ 1:

Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.

Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5

Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5

Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.

Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5.

 

Ví dụ 2

Tìm chữ số tận cùng của: 2 x 2 x 2 x 2x 2 x … x 2 ( có 100 chữ số 2)

Giải:

2 x 2 = 4

2 x 2 x 2 = 8

2 x 2 x 2 x 2 = 6

Tích của các số có chữ số tận cùng là 6 thì luôn có chữ số tận cùng là 6

100 chữ số 2 chia ra thành: 100 : 4 = 25 (nhóm )mà mỗi nhóm có 4 thừa số 2

 Vậy 2 x 2 x 2 x 2 x…x 2 ( 100 chữ số 2) có chữ số tận cùng là 6

 

Ví dụ 3

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x … x 88.

Giải: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x …x88

Trong tích trên có các thừa số chia hết cho 5 là: 75, 80, 85,

75 = 5 x 5 x 3

80 = 5 x 16

85 = 5 x 17

Mỗi số chẵn nhân với 5 đều có chữ số tận cùng là 0

Trong tích trên có 4 thừa số 5 vậy chữ số tận cùng của tích trên có 4 chữ số tận cùng là 0.

nếu các cậu thấy hay thì like mk nha

1
13 tháng 12 2015 lúc 9:38

tớ tick cậu rồi Ngô Phúc Dương tick lại tớ đi

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : Ví dụ 1:Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5. Ví dụ 2Tìm...
Đọc tiếp

các cậu tham khảo 1 số bài về chữ số tận cùng nhé : 

Ví dụ 1:

Phép tính sau có chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.

Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5

Tích của các số 11  x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5

Tích của hai số có chữ số tận cùng bằng 5 thì bằng 5.

Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5.

 

Ví dụ 2

Tìm chữ số tận cùng của: 2 x 2 x 2 x 2x 2 x … x 2 ( có 100 chữ số 2)

Giải:

2 x 2 = 4

2 x 2 x 2 = 8

2 x 2 x 2 x 2 = 6

Tích của các số có chữ số tận cùng là 6 thì luôn có chữ số tận cùng là 6

100 chữ số 2 chia ra thành: 100 : 4 = 25 (nhóm )mà mỗi nhóm có 4 thừa số 2

 Vậy 2 x 2 x 2 x 2 x…x 2 ( 100 chữ số 2) có chữ số tận cùng là 6

 

Ví dụ 3

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x … x 88.

Giải: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x …x88

Trong tích trên có các thừa số chia hết cho 5 là: 75, 80, 85,

75 = 5 x 5 x 3

80 = 5 x 16

85 = 5 x 17

Mỗi số chẵn nhân với 5 đều có chữ số tận cùng là 0

Trong tích trên có 4 thừa số 5 vậy chữ số tận cùng của tích trên có 4 chữ số tận cùng là 0.

nếu các cậu thấy hay thì like mk nha

0
16 tháng 8 2018 lúc 8:18

1.

Kết quả: Tích tận cùng có 10 chữ số 0.

2.

Kết quả: Tích có 3 chữ số 0 tận cùng.

3.

Kết quả: 0.

16 tháng 8 2018 lúc 9:41

1. Tích : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x…..x 45 x 46 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kết quả: Tích tận cùng có 10 chữ số 0.

2. Tích : 4 x  11 x 15 x 6  x 17  x 25  x 45  tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Kết quả: Tích có 3 chữ số 0 tận cùng.

3. Cho N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x………x 30 x 31. Hỏi tổng của 6 chữ số tận cùng của N là bao nhiêu?

Kết quả: 0.

Ta có dãy số :

1007 ; 1017 ; 1027 ; ..... ; 9997

Dãy số trên có số số hạng là :
    ( 9997 - 1007 ) : 10 + 1 = 900 ( số ) 
                   Đáp số : 900 số

23 tháng 3 2021 lúc 22:05

có 900 số vì

9998-1008=8990

8990:10=899

899+1=900