Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Số con bò là :

7 + 28 = 35 ( con )

số con bò gấp số con trâu 1 số lần là:

35 : 7 = 5 ( lần)

suy ra = 1/5

Còn lại bn tự tính nhé!^^

Đọc tiếp...

Vì 1/3 số bò bằng 1/5 số trâu vậy số bò bằng 3/5 số trâu

Số bò là:  28 : ( 5-3)  x 3 = 42

Số trâu là 28+ 42 = 70

số lợn là : ( 70 + 42 ) : 2 = 56

Đ/S:....

Đọc tiếp...

     1/3 số bò = 1/5 số trâu

=> số bò : 3 phần ; số trâu : 5 phần

     Đàn gia súc đó có số con bò là :

            28 : ( 5 - 3) x 3 = 42 ( con )

    Đàn gia súc đó có số con trâu là :

            42 + 28 = 70 ( con )

    Đàn gia súc đó có số con lợn là :

          ( 70 + 42 ) : 2 = 56 ( con )

                              Đ/S : 56 con lợn

Đọc tiếp...

msdfcvvb,,vb  . 154035012

././105.04

0/'/

Đọc tiếp...

ta có : 1/3 số bò = 1/5  số trâu 

suy ra số bò = 3/5 số trâu 

số bò : 28 : ( 5 -  3 ) . 3  = 42 ( con bò )

số trâu : 28 + 42 = 70 ( con trâu  ) 

số lợn : ( 70  + 42 ) : 2 =  56 ( con lợn ) 

Đ/S : 56 con lợn 

Đọc tiếp...

----------------------------------------------------------------------------------rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Đọc tiếp...

gcfvfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffsfssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcvccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............................................................////////////////////////////////////////////////?////?/??/??/??/??//?//ggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrht66666yyyyyyyyyyyyybgvf

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

 Gọi số gia súc trong đàn là x (con) (x > 52)  

Số trâu trong đàn là: 3x/5 (con)  

Số trâu và bò là: 3x/5 + 52 (con)  

Số dê trong đàn là: 1/8(3x/5 + 52) = 3x/40 + 13/2 (con)  

Theo bài ra ta có PT:   3x/5 + 52 + 3x/40 + 13/2 = x  

<=>27x/40 + 117/2 = x  

<=> 13x/40 = 117/2  

<=> x = 180  

Vậy số gia súc trong đàn là 180 con

Đọc tiếp...

Vì số dê bằng 1/8 số bò và trâu nên số dê bằng 1/9 cả đàn

Tổng số trâu và số dê bằng số phần cả đàn : 3/5 + 1/9 = 32/45 (cả đàn)

Số bò bằng số phần cả đàn : 1 - 32/45 = 13/45 (cả đàn)

Cả đàn có số con là : 52 : 13/45 = 180 (con) 

                                                Đáp số : 180 con

Đọc tiếp...

180 con nha bạn

chúc bạn học giỏi!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: