Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Bạn có viết sai một chút ở đề bài. Số đúng phải là: \(66313083693369353016721801214\) (bạn viết thiếu một chữ số \(1\)nằm giữa chữ số \(2\)và chữ số \(8\)). 

Ta chú ý rằng số của An thu được phải chia hết cho \(8\)và \(9\).

Để số An thu được chia hết cho \(8\)thì số tạo bởi ba chữ số tận cùng của nó chia hết cho \(8\).

\(\overline{21a}\)chia hết cho \(8\)suy ra \(a=6\).

Số thu được chia hết cho \(9\)nên tổng các chữ số của nó chia hết cho \(9\).

Tổng các chữ số còn lại (ngoại trừ chữ số đầu tiên) là: \(106\).

Để tổng các chữ số chia hết cho \(9\)thì chữ số đầu tiên là chữ số \(2\).

Số đúng là: \(26323083693369353016721801216\)

Đọc tiếp...

số đúng là 263208369353016721801216

Đọc tiếp...

26323083693369353016721801216

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: