Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

★๖ۣۜßảo๖ۣۜPɦα♏๖ۣۜ[EηgĻïšħ☯€lub]★ Vài giây trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ đề phải sửa là thế là này cơ!

\(x^{16}=27.x^{13}\)

\(\Leftrightarrow x^{16}:x^{13}=27\)

\(\Leftrightarrow x^3=3^3\Leftrightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
Toại 4 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)(5n+7)(4n+6)=20n^2+58n+42

Ta thấy 20;58;42 chia hết cho 2 nên (5n+7)(4n+6) chia hết cho 2

b)(8n+1)(6n+5)=40n^2+46n+5

Ta thấy 20;46 chia hết cho 2 và 5 ko chia hết cho 2 nên (8n+1)(6n+5)  ko chia hết cho 2

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 8 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                             Thùng thứ nhất chứa số lít dầu là:

                                      \(72.\frac{1}{6}=12\left(l\right)\)

                            Thùng thứ hai chứa số lít dầu là :

                                  \(\frac{3}{8}.72=27\left(l\right)\)

                            Thùng thứ ba chứa số lít dầu là :

                                      \(72-\left(27+12\right)=33\left(l\right)\)

                                Đáp số : \(33l\)dầu

                   Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
ST CTV 13 tháng 9 2017 lúc 21:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{\left(x+2\right)\left(x+4\right)}+\frac{4}{\left(x+4\right)\left(x+8\right)}+\frac{6}{\left(x+8\right)\left(x+14\right)}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

<=>\(\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+4}+\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+8}+\frac{1}{x+8}-\frac{1}{x+14}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

<=>\(\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+14}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

<=>\(\frac{12}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

<=>x = 12

Đọc tiếp...
Hello 8 tháng 7 2018 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{\left(x+2\right)\left(x+4\right)}+\frac{4}{\left(x+4\right)\left(x+8\right)}+\frac{6}{\left(x+8\right)\left(x+14\right)}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+4}+\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+8}+\frac{1}{x+8}-\frac{1}{x+14}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+14}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{12}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}=\frac{x}{\left(x+2\right)\left(x+14\right)}\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

Vậy \(x=12\)

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o 8 tháng 10 2017 lúc 13:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

Hoặc \(a+b+c=0\)

Hoặc \(\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)=0\)

TH1 : \(a+b+c=0\Rightarrow a=-\left(b+c\right);b=-\left(a+c\right);c=-\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\)\(A=\left[1-\frac{\left(b+c\right)}{b}\right]\left[1-\frac{\left(a+c\right)}{c}\right]\left[1-\frac{\left(a+b\right)}{a}\right]\)

\(\Rightarrow\)\(A=\left(1-1-\frac{c}{b}\right)\left(1-1-\frac{a}{c}\right)\left(1-1-\frac{b}{a}\right)\)

\(\Rightarrow\)\(A=\left(\frac{-c}{b}\right)\left(\frac{-a}{c}\right)\left(\frac{-b}{a}\right)=-1\)

TH2 : \(\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac\right)=0\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\)\(a-b=b-c=c-a=0\)hay \(a=b=c=0\)

\(\Rightarrow\)\(A=\left(1+1\right)\left(1+1\right)\left(1+1\right)=8\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 22 tháng 9 2018 lúc 13:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.CMR:

a) 3.\(\left(x^2+y^2+z^2\right)-\left(x-y\right)^2\) \(-\left(y-z\right)^2-\left(z-x\right)^2=\left(x+y+z\right)^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 18 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình nhé ^_^

 Xét \(\Delta ABC\)vuông tại A có:

\(BC^2=AB^2+AC^2\)

Xét \(\Delta ABH\) vuông tại H :

\(AB^2=BH^2+AH^2\)

Xét \(\Delta AHC\) vuông tại H:

\(AC^2=AH^2+HC^2\)

\(\Rightarrow AB^2+AC^2=2AH^2+BH^2+CH^2\)

\(\Rightarrow BC^2=2AH^2+BH^2+CH^2\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 6 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi G là giao của 2 đường trung tuyến AM và BN.Vì ABC là tam giác cân nên 

\(AM\perp BC\)

Theo định lý Pytago,xét tam giác vuông tại M :GMB 

\(BG^2=GM^2+BM^2=3^2+4^2\)

\(\Rightarrow BG=5\)

Vì G là trọng tâm nên

\(BG=\frac{2}{3}BN\Rightarrow\frac{5}{\left(\frac{2}{3}\right)}=BN\Leftrightarrow BN=\frac{15}{2}\)

Đọc tiếp...
🎉 Party Popper 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a. 1ab + 36 = ab1

=> 100 + 10a + b + 36 = 100a + 10b + 1

=> 10a + b + 136 = 100a + 10b + 1

=> 135 = 90a + 9b

=> 9ab = 135

=> ab = 15

b. abc + acc + dbc = bcc

https://olm.vn/hoi-dap/detail/9768579821.html

c. abcd + abc + ab + a = 4321

https://olm.vn/hoi-dap/detail/8572370835.html

Đọc tiếp...
🎉 Party Popper 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a. 1ab + 36 = ab1

=> 100 + 10a + b + 36 = 100a + 10b + 1

=> 10a + b + 136 = 100a + 10b + 1

=> 135 = 90a + 9b

=> 9ab = 135

=> ab = 15

b. abc + acc + dbc = bcc

https://olm.vn/hoi-dap/detail/9768579821.html

c. abcd + abc + ab + a = 4321

https://olm.vn/hoi-dap/detail/8572370835.html

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Nhật Quang 34 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{11}\cdot\)​​\(\frac{4}{7}\)​+\(\frac{5}{11}\cdot\frac{-3}{7}+2\frac{7}{11}=\frac{5}{11}\cdot\frac{-4}{7}+\frac{5}{11}\cdot\frac{-3}{7}+\frac{29}{11}\)

\(=\frac{5}{11}\cdot\left(\frac{-4}{7}+\frac{-3}{7}\right)+\frac{29}{11}=\frac{5}{11}\cdot-1+\frac{29}{11}\)

\(=\frac{-5}{11}+\frac{29}{11}=\frac{24}{11}\)

Chúc bn học tốt nha

Đọc tiếp...
Tsukimono Akari 『緑』 36 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{11}\cdot\frac{4}{7}+\frac{5}{11}\cdot\frac{3}{-7}+2\frac{7}{11}\)

\(=\frac{-5}{11}\cdot\frac{4}{7}+\frac{-5}{11}\cdot\frac{3}{7}+\frac{29}{7}\)

\(=\frac{-5}{11}\left(\frac{4}{7}+\frac{3}{7}\right)+\frac{29}{11}\)

\(=\frac{-5}{11}\cdot1+\frac{29}{11}\)

\(=\frac{-5}{11}+\frac{29}{11}\)

\(=\frac{24}{11}\)

=))

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 37 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{5}{11}.\frac{4}{7}+\frac{5}{11}.\frac{3}{-7}+2\frac{7}{11}\)

\(-\frac{5}{11}.\frac{4}{7}+\frac{5}{11}.\frac{-3}{7}+\frac{29}{11}\)

\(-\frac{5}{11}.\frac{4}{7}+-\frac{5}{11}.\frac{3}{7}+\frac{29}{11}\)

\(-\frac{5}{11}.\left(\frac{4}{7}+\frac{3}{7}\right)+\frac{29}{11}\)

\(-\frac{5}{11}.1+\frac{29}{11}\)

\(-\frac{5}{11}+\frac{29}{11}\)

\(\frac{24}{11}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Vy 23 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1+35+99=135
Tui có chơi minecraft nè

Đọc tiếp...
~Ác Ma~ 37 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1+35+99

=(99+1)+35

=100+35

=135

Hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương My 39 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 + 35 + 99

= ( 1 + 99 ) + 35

= 100 + 35

= 135

chúc bn hok tốt nha ~

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: