Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 27004

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 29 giây2016-05-08 15:53:11 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 31 giây2017-01-27 13:59:54 8 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-09-10 19:39:20 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-09-11 16:38:19 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-09-12 14:44:15 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:59:23 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-08 19:04:02 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-14 16:42:24 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-14 17:14:56 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-14 17:41:59 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-07 17:14:23 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-09-14 17:37:26 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Minh Hằng10 0 phút - 36 giây2017-04-03 19:05:23 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 36 giây2017-05-30 13:57:25 1 Xem bài làm
15 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-09-10 18:32:32 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-09-14 17:35:22 1 Xem bài làm
17 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 37 giây2016-09-12 13:48:14 1 Xem bài làm
18 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 37 giây2016-09-25 08:46:17 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 37 giây2017-03-29 14:52:45 1 Xem bài làm
20 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 38 giây2016-05-21 09:14:30 1 Xem bài làm
21 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 38 giây2016-09-12 17:25:10 1 Xem bài làm
22 Trần Mỹ Anh10 0 phút - 38 giây2016-10-17 11:49:22 1 Xem bài làm
23 Jack Hammer Gold10 0 phút - 39 giây2017-07-10 10:16:22 1 Xem bài làm
24 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-09-02 18:33:34 1 Xem bài làm
25 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-09-07 17:20:25 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-09-10 17:32:59 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 39 giây2016-11-15 11:55:33 1 Xem bài làm
28 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-08 19:26:23 1 Xem bài làm
29 Lục sVip10 0 phút - 40 giây2017-02-24 11:39:41 1 Xem bài làm
30 Love_BGS10 0 phút - 40 giây2016-05-20 09:56:59 1 Xem bài làm
31 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2017-06-24 14:52:44 1 Xem bài làm
32 tuananhtruongthinh10 0 phút - 40 giây2016-09-05 09:49:58 1 Xem bài làm
33 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-06 20:08:15 1 Xem bài làm
34 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-06 20:24:17 1 Xem bài làm
35 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-06 20:49:01 1 Xem bài làm
36 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 41 giây2016-09-10 19:46:06 1 Xem bài làm
37 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 41 giây2016-09-12 13:44:55 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 41 giây2017-06-16 15:52:54 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 42 giây2016-11-13 18:54:24 1 Xem bài làm
40 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 42 giây2017-06-15 16:17:51 1 Xem bài làm
41 Mỹ Anh10 0 phút - 42 giây2016-09-27 22:32:51 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 43 giây2016-12-15 13:08:32 1 Xem bài làm
43 Dragonsvip10 0 phút - 44 giây2017-02-02 17:51:13 1 Xem bài làm
44 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 44 giây2016-09-08 16:01:12 1 Xem bài làm
45 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 44 giây2016-09-08 16:04:19 1 Xem bài làm
46 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 44 giây2016-09-25 08:43:48 1 Xem bài làm
47 con người bao dung10 0 phút - 44 giây2016-11-06 14:11:10 1 Xem bài làm
48 Thanh Đoàn10 0 phút - 44 giây2016-06-18 22:32:46 1 Xem bài làm
49 con người bao dung10 0 phút - 44 giây2016-11-16 12:54:02 1 Xem bài làm
50 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 44 giây2016-09-02 18:13:26 1 Xem bài làm