Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 31832

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 29 giây2016-05-08 15:53:11 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 29 giây2016-04-15 17:26:40 3 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 0 phút - 30 giây2016-04-15 17:04:05 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-09-11 16:38:19 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-09-10 19:39:20 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:59:23 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-09-12 14:44:15 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-14 17:41:59 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-14 17:14:56 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-14 16:42:24 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-08 19:04:02 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2016-09-07 17:14:23 1 Xem bài làm
13 Lê Nho Khoa10 0 phút - 35 giây2016-04-16 08:43:47 9 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Hằng10 0 phút - 36 giây2017-04-03 19:05:23 1 Xem bài làm
15 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-09-14 17:37:26 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-09-14 17:35:22 1 Xem bài làm
17 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-09-10 18:32:32 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 37 giây2017-03-29 14:52:45 1 Xem bài làm
19 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 37 giây2016-09-25 08:46:17 1 Xem bài làm
20 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 37 giây2016-09-12 13:48:14 1 Xem bài làm
21 Mori Ran10 0 phút - 37 giây2016-04-16 08:32:26 1 Xem bài làm
22 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 38 giây2016-05-21 09:14:30 1 Xem bài làm
23 Trần Mỹ Anh10 0 phút - 38 giây2016-10-17 11:49:22 1 Xem bài làm
24 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 38 giây2016-09-12 17:25:10 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 39 giây2016-11-15 11:55:33 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-09-10 17:32:59 1 Xem bài làm
27 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-09-07 17:20:25 1 Xem bài làm
28 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-09-02 18:33:34 1 Xem bài làm
29 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 0 phút - 39 giây2016-04-16 16:25:55 1 Xem bài làm
30 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 39 giây2016-04-12 14:41:02 1 Xem bài làm
31 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-06 20:08:15 1 Xem bài làm
32 tuananhtruongthinh10 0 phút - 40 giây2016-09-05 09:49:58 1 Xem bài làm
33 Love_BGS10 0 phút - 40 giây2016-05-20 09:56:59 1 Xem bài làm
34 Trần Minh Phúc10 0 phút - 40 giây2016-04-06 21:11:30 6 Xem bài làm
35 Lục sVip10 0 phút - 40 giây2017-02-24 11:39:41 1 Xem bài làm
36 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-08 19:26:23 1 Xem bài làm
37 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-06 20:49:01 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 40 giây2016-09-06 20:24:17 1 Xem bài làm
39 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 41 giây2016-09-12 13:44:55 1 Xem bài làm
40 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 41 giây2016-09-10 19:46:06 1 Xem bài làm
41 Thành Trần Xuân10 0 phút - 41 giây2016-04-08 13:35:18 1 Xem bài làm
42 Aquarius10 0 phút - 41 giây2016-04-07 16:53:29 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 42 giây2016-11-13 18:54:24 1 Xem bài làm
44 Mỹ Anh10 0 phút - 42 giây2016-09-27 22:32:51 1 Xem bài làm
45 doraemon10 0 phút - 42 giây2016-04-06 20:18:29 4 Xem bài làm
46 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 43 giây2016-12-15 13:08:32 1 Xem bài làm
47 con người bao dung10 0 phút - 44 giây2016-11-06 14:11:10 1 Xem bài làm
48 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 44 giây2016-09-25 08:43:48 1 Xem bài làm
49 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 44 giây2016-09-08 16:04:19 1 Xem bài làm
50 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 44 giây2016-09-08 16:01:12 1 Xem bài làm