Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[5,-6];p.ms=[6,7];p.s=0;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[1,-2];p.ms=[2,9];p.s=[0,1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[8,4];p.s=[1,0];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,27];p.ms=[9,35];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,24];p.ms=[3,45];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=5;p.ts=6;p.s=[-1,1,-1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.i=2;p.ts1=1;p.ms1=4;p.pn1=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=4;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[23,10];p.ps2=[47,10];p.ps3=[18,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=201;p.b=5;p.c=211;p.d=6;\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=4;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=79;\"}","{\"js\":\"p.s=[12,2,1,3,4];p.a=141;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":7,"tt":[0,2,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-6\"]","[\"0\"]","[\"101\",\"79\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]