Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1169 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[3,-7];p.ms=[5,6];p.s=0;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-1];p.ms=[8,5];p.s=[0,1];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,16];p.ms=[2,45];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,42];p.ms=[7,15];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.sn=7;p.ms=6;p.ts=7;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.i=0;p.ts1=1;p.ms1=6;p.pn1=3;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[45,10];p.ps2=[58,10];p.ps3=[22,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=170;p.b=4;p.c=166;p.d=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=7;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=67;\"}","{\"js\":\"p.s=[0,5,13,3,8];p.a=113;\"}",{"gt":[1,0,0],"n":7,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"4\"]","[\"0\"]","[\"113\",\"67\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]