Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1168 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,-5];p.ms=[7,6];p.s=1;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,-1];p.ms=[6,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[4,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[4,18];p.ms=[3,28];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,21];p.ms=[3,32];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.sn=7;p.ms=7;p.ts=3;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.i=3;p.ts1=2;p.ms1=5;p.pn1=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=1;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[26,10];p.ps2=[45,10];p.ps3=[33,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=114;p.b=7;p.c=235;p.d=9;\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=5;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=110;\"}","{\"js\":\"p.s=[12,3,8,11,7];p.a=144;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":2,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-9\"]","[\"0\"]","[\"70\",\"110\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]