Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-7,3];p.ms=[6,8];p.s=0;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,-1];p.ms=[5,2];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[12,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[3,63];p.ms=[7,15];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[7,24];p.ms=[6,49];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=7;p.ts=4;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=4;p.ms1=5;p.pn1=4;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=1;p.b=7;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=1;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[12,10];p.ps2=[48,10];p.ps3=[51,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=199;p.b=8;p.c=289;p.d=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=4;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=61;\"}","{\"js\":\"p.s=[1,11,12,13,14];p.a=78;\"}",{"gt":[0,0,0],"n":1,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"4\"]","[\"0\"]","[\"119\",\"61\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]