Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1153 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[7,-8];p.ms=[6,5];p.s=0;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[8,-1];p.ms=[7,8];p.s=[0,1];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[9,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[4,12];p.ms=[3,20];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[6,35];p.ms=[5,18];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.sn=2;p.ms=5;p.ts=8;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=2;p.ms1=5;p.pn1=4;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=2;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=7;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[48,10];p.ps2=[34,10];p.ps3=[56,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=140;p.b=6;p.c=290;p.d=5;\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=71;\"}","{\"js\":\"p.s=[7,9,12,8,2];p.a=115;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":10,"tt":[0,1,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-5\"]","[\"0\"]","[\"109\",\"71\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]