Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-1,-4];p.ms=[7,3];p.s=0;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-4];p.ms=[2,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,1];p.ms=[4,2];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,6];p.ms=[2,25];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[3,25];p.ms=[5,12];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.sn=7;p.ms=8;p.ts=3;p.s=[1,-1,1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.i=2;p.ts1=3;p.ms1=7;p.pn1=4;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=7;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[52,10];p.ps2=[45,10];p.ps3=[21,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.a=157;p.b=5;p.c=288;p.d=9;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=9;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=131;\"}","{\"js\":\"p.s=[14,11,0,7,12];p.a=61;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":3,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-9\"]","[\"0\"]","[\"49\",\"131\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]