Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1212 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,-1];p.ms=[6,4];p.s=0;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-4];p.ms=[7,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,36];p.ms=[6,35];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[2,54];p.ms=[9,10];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.sn=3;p.ms=5;p.ts=6;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.i=0;p.ts1=1;p.ms1=6;p.pn1=4;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=8;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=8;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[36,10];p.ps2=[35,10];p.ps3=[28,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.a=147;p.b=4;p.c=269;p.d=6;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=7;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=88;\"}","{\"js\":\"p.s=[3,10,12,8,7];p.a=149;\"}",{"gt":[1,1,0],"n":7,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-6\"]","[\"0\"]","[\"92\",\"88\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]