Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1148 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[7,-3];p.ms=[6,7];p.s=1;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-8];p.ms=[8,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,45];p.ms=[5,14];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[9,16];p.ms=[4,45];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.sn=6;p.ms=7;p.ts=4;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.i=0;p.ts1=2;p.ms1=3;p.pn1=4;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=8;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[23,10];p.ps2=[29,10];p.ps3=[45,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=126;p.b=7;p.c=283;p.d=1;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=132;\"}","{\"js\":\"p.s=[10,9,11,12,2];p.a=62;\"}",{"gt":[1,0,1],"n":0,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-1\"]","[\"0\"]","[\"48\",\"132\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]