Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,4];p.ms=[2,3];p.s=1;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[1,-5];p.ms=[4,9];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[1,3];p.ms=[8,4];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,32];p.ms=[4,49];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,21];p.ms=[3,36];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=3;p.ts=5;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.i=0;p.ts1=5;p.ms1=6;p.pn1=1;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=9;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=2;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[44,10];p.ps2=[32,10];p.ps3=[48,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=243;p.b=4;p.c=295;p.d=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=1;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=52;\"}","{\"js\":\"p.s=[7,10,9,13,12];p.a=124;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":1,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"4\"]","[\"0\"]","[\"128\",\"52\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]