Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1151 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-2,5];p.ms=[7,6];p.s=1;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-5];p.ms=[5,6];p.s=[0,0];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[1,1];p.ms=[9,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[8,28];p.ms=[7,40];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[9,48];p.ms=[8,63];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=7;p.ts=4;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=1;p.ms1=3;p.pn1=2;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=8;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[42,10];p.ps2=[46,10];p.ps3=[43,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=159;p.b=7;p.c=229;p.d=9;\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=3;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=59;\"}","{\"js\":\"p.s=[13,0,14,3,9];p.a=110;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":9,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-9\"]","[\"0\"]","[\"121\",\"59\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]