Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1148 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,7];p.ms=[6,2];p.s=0;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,-5];p.ms=[7,9];p.s=[0,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[1,1];p.ms=[6,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[8,40];p.ms=[5,72];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[7,48];p.ms=[8,35];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=5;p.ts=9;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.i=6;p.ts1=5;p.ms1=6;p.pn1=2;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[43,10];p.ps2=[17,10];p.ps3=[19,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=129;p.b=8;p.c=242;p.d=-7;\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=2;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=56;\"}","{\"js\":\"p.s=[9,10,4,5,7];p.a=54;\"}",{"gt":[0,1,0],"n":4,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"7\"]","[\"0\"]","[\"124\",\"56\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]