Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1165 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[8,5];p.ms=[9,8];p.s=1;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-4];p.ms=[6,7];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,3];p.ms=[8,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,54];p.ms=[6,49];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[4,21];p.ms=[3,16];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.sn=5;p.ms=7;p.ts=6;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=5;p.ms1=6;p.pn1=4;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=4;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[47,10];p.ps2=[33,10];p.ps3=[35,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=215;p.b=6;p.c=177;p.d=4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=100;\"}","{\"js\":\"p.s=[7,9,10,12,2];p.a=76;\"}",{"gt":[0,0,0],"n":9,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-4\"]","[\"0\"]","[\"80\",\"100\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]