Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1153 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-6,-5];p.ms=[5,8];p.s=1;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-8];p.ms=[4,9];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,1];p.ms=[4,2];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[9,24];p.ms=[4,63];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,20];p.ms=[4,35];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=5;p.ts=9;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.i=2;p.ts1=5;p.ms1=7;p.pn1=4;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=7;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=7;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[29,10];p.ps2=[46,10];p.ps3=[13,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=254;p.b=7;p.c=121;p.d=-8;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=6;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=108;\"}","{\"js\":\"p.s=[3,8,2,9,14];p.a=98;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":4,"tt":[0,2,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"8\"]","[\"0\"]","[\"72\",\"108\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]