Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1169 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-7,-6];p.ms=[5,7];p.s=0;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-5];p.ms=[8,7];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,42];p.ms=[6,42];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[8,56];p.ms=[7,24];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.sn=9;p.ms=5;p.ts=4;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=1;p.ms1=3;p.pn1=1;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[41,10];p.ps2=[32,10];p.ps3=[38,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=239;p.b=7;p.c=227;p.d=-6;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=7;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=123;\"}","{\"js\":\"p.s=[8,3,6,4,2];p.a=107;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":6,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"6\"]","[\"0\"]","[\"57\",\"123 \"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]