Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1165 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,2];p.ms=[7,9];p.s=1;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[4,-3];p.ms=[5,4];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[9,1];p.ms=[4,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,42];p.ms=[7,35];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[6,30];p.ms=[5,42];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=5;p.ts=3;p.s=[-1,1,-1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.i=6;p.ts1=4;p.ms1=7;p.pn1=5;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=8;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[42,10];p.ps2=[39,10];p.ps3=[27,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=167;p.b=8;p.c=149;p.d=5;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=4;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=84;\"}","{\"js\":\"p.s=[14,6,3,7,5];p.a=52;\"}",{"gt":[0,0,0],"n":4,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-5\"]","[\"0\"]","[\"96\",\"84\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]