Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-7,3];p.ms=[8,5];p.s=1;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[2,-7];p.ms=[5,4];p.s=[0,1];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,3];p.ms=[8,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,9];p.ms=[3,28];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,30];p.ms=[6,40];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.sn=3;p.ms=8;p.ts=5;p.s=[-1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.i=3;p.ts1=1;p.ms1=6;p.pn1=4;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=7;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[22,10];p.ps2=[26,10];p.ps3=[33,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=250;p.b=7;p.c=167;p.d=-8;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=7;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=54;\"}","{\"js\":\"p.s=[6,1,5,3,10];p.a=95;\"}",{"gt":[0,1,1],"n":3,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"8\"]","[\"0\"]","[\"126 \",\"54\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]