Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1151 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,4];p.ms=[4,7];p.s=0;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-1];p.ms=[3,7];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[9,30];p.ms=[5,45];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[3,56];p.ms=[7,21];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.sn=6;p.ms=5;p.ts=8;p.s=[1,-1,1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=5;p.ms1=6;p.pn1=5;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=1;p.b=6;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=2;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[45,10];p.ps2=[33,10];p.ps3=[34,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=170;p.b=3;p.c=110;p.d=8;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=9;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=141;\"}","{\"js\":\"p.s=[4,12,6,9,3];p.a=125;\"}",{"gt":[1,0,1],"n":6,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-8\"]","[\"0\"]","[\"39\",\"141\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]