Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1148 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[2,-5];p.ms=[5,3];p.s=1;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[6,-3];p.ms=[7,4];p.s=[0,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,56];p.ms=[7,28];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[4,35];p.ms=[5,24];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.sn=3;p.ms=7;p.ts=4;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.i=3;p.ts1=2;p.ms1=5;p.pn1=4;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=7;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[22,10];p.ps2=[51,10];p.ps3=[35,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.a=290;p.b=8;p.c=200;p.d=-1;\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=2;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=88;\"}","{\"js\":\"p.s=[1,4,9,13,7];p.a=144;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":5,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"0\"]","[\"92\",\"88\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]