Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1168 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,-4];p.ms=[6,5];p.s=1;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-5];p.ms=[4,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[8,1];p.ms=[9,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,24];p.ms=[6,15];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[8,10];p.ms=[5,40];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.sn=5;p.ms=7;p.ts=8;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=3;p.ms1=8;p.pn1=4;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=9;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[27,10];p.ps2=[29,10];p.ps3=[42,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=163;p.b=4;p.c=138;p.d=6;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=108;\"}","{\"js\":\"p.s=[3,7,13,10,4];p.a=123;\"}",{"gt":[0,1,1],"n":7,"tt":[0,2,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-6\"]","[\"0\"]","[\"72\",\"108\"]","[\"0\",\"0\",\"1\",\"1\"]",[0]]