Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1166 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[6,3];p.ms=[7,8];p.s=1;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-8];p.ms=[7,5];p.s=[0,1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[2,20];p.ms=[5,14];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,27];p.ms=[3,25];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.sn=3;p.ms=9;p.ts=4;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=3;p.ms1=8;p.pn1=3;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=3;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=2;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[44,10];p.ps2=[49,10];p.ps3=[22,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=276;p.b=6;p.c=240;p.d=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=5;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=93;\"}","{\"js\":\"p.s=[6,1,5,14,7];p.a=103;\"}",{"gt":[0,0,0],"n":9,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"87\",\"93\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]