Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1218 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[2,-6];p.ms=[5,7];p.s=0;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-4];p.ms=[4,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[7,20];p.ms=[4,28];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,21];p.ms=[3,28];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.sn=5;p.ms=3;p.ts=7;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.i=0;p.ts1=2;p.ms1=7;p.pn1=3;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=5;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[51,10];p.ps2=[47,10];p.ps3=[13,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=154;p.b=4;p.c=265;p.d=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=5;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=98;\"}","{\"js\":\"p.s=[4,11,14,9,1];p.a=113;\"}",{"gt":[0,1,1],"n":5,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"82\",\"98\"]","[\"0\",\"0\",\"1\",\"1\"]",[0]]