Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1151 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[6,-4];p.ms=[7,3];p.s=1;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[2,-4];p.ms=[9,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,1];p.ms=[4,2];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,16];p.ms=[8,9];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,35];p.ms=[5,12];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.sn=3;p.ms=5;p.ts=6;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.i=0;p.ts1=2;p.ms1=7;p.pn1=3;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[25,10];p.ps2=[48,10];p.ps3=[19,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=279;p.b=8;p.c=270;p.d=-8;\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=5;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=80;\"}","{\"js\":\"p.s=[9,3,2,11,12];p.a=98;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":8,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"8\"]","[\"0\"]","[\"110\",\"80\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]