Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1148 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[5,7];p.ms=[4,6];p.s=0;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[2,-7];p.ms=[3,6];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[7,1];p.ms=[6,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[2,28];p.ms=[7,14];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,48];p.ms=[6,35];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.sn=2;p.ms=4;p.ts=5;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=8;p.ms1=9;p.pn1=4;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[27,10];p.ps2=[16,10];p.ps3=[11,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=165;p.b=3;p.c=179;p.d=6;\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=7;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=76;\"}","{\"js\":\"p.s=[1,4,5,7,2];p.a=60;\"}",{"gt":[0,0,0],"n":2,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-6\"]","[\"0\"]","[\"104\",\"76\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]