Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

BNC
10 điểm
Gumdam Build Try
10 điểm
Chu Công Đức
10 điểm
Mai Anh Tuấn
10 điểm
Nguyễn Thị Phương Anh
10 điểm

Có 350 người đã làm bài

[]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-9\"]","[\"0\"]","[\"101\",\"79\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]