Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-6,-7];p.ms=[7,8];p.s=0;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[2,-1];p.ms=[7,8];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[9,40];p.ms=[5,27];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,12];p.ms=[6,25];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.sn=5;p.ms=5;p.ts=9;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=4;p.ms1=7;p.pn1=1;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=4;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=9;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[35,10];p.ps2=[12,10];p.ps3=[28,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=290;p.b=7;p.c=128;p.d=9;\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=4;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=79;\"}","{\"js\":\"p.s=[9,2,14,11,6];p.a=73;\"}",{"gt":[0,0,0],"n":5,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-9\"]","[\"0\"]","[\"101\",\"79\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]