Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[2,1];p.ms=[5,2];p.s=0;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-5];p.ms=[8,6];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[9,3];p.ms=[8,4];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[3,28];p.ms=[4,18];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,32];p.ms=[4,35];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=5;p.ts=8;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=1;p.ms1=7;p.pn1=2;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=4;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=2;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[28,10];p.ps2=[33,10];p.ps3=[21,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=170;p.b=4;p.c=138;p.d=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=7;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=59;\"}","{\"js\":\"p.s=[13,9,8,3,5];p.a=121;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":10,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"129\",\"59\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]