Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1165 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[5,-1];p.ms=[7,3];p.s=0;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-3];p.ms=[2,8];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[4,2];p.ms=[9,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,72];p.ms=[8,20];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[6,21];p.ms=[7,24];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=4;p.ts=7;p.s=[1,-1,1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=2;p.ms1=5;p.pn1=1;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[43,10];p.ps2=[47,10];p.ps3=[41,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.a=149;p.b=5;p.c=260;p.d=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=3;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=112;\"}","{\"js\":\"p.s=[10,12,8,2,0];p.a=136;\"}",{"gt":[1,1,0],"n":10,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"68\",\"112\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]