Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[5,5];p.ms=[2,8];p.s=1;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-5];p.ms=[7,4];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,3];p.ms=[12,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,12];p.ms=[3,25];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,10];p.ms=[2,20];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=7;p.ts=8;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=1;p.ms1=4;p.pn1=1;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=7;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[33,10];p.ps2=[36,10];p.ps3=[22,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=199;p.b=7;p.c=264;p.d=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=8;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=150;\"}","{\"js\":\"p.s=[6,12,10,11,8];p.a=57;\"}",{"gt":[0,1,1],"n":6,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"4\"]","[\"0\"]","[\"30\",\"150\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]