Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,-4];p.ms=[4,5];p.s=1;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[4,-5];p.ms=[5,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,2];p.ms=[6,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[2,18];p.ms=[3,14];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,56];p.ms=[8,6];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.sn=7;p.ms=6;p.ts=7;p.s=[1,-1,1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=4;p.ms1=5;p.pn1=3;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[18,10];p.ps2=[37,10];p.ps3=[56,10];p.s=[-1,1,-1,1,-1];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.a=161;p.b=5;p.c=159;p.d=-1;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=5;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=43;\"}","{\"js\":\"p.s=[5,3,13,9,2];p.a=51;\"}",{"gt":[1,0,1],"n":3,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"0\"]","[\"137\",\"43\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]