Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,-1];p.ms=[4,5];p.s=0;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[8,-1];p.ms=[7,6];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,3];p.ms=[8,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,32];p.ms=[4,25];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,10];p.ms=[2,20];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.sn=6;p.ms=2;p.ts=5;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=5;p.ms1=6;p.pn1=4;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=1;p.b=4;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=7;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[43,10];p.ps2=[17,10];p.ps3=[12,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=150;p.b=7;p.c=142;p.d=4;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=7;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=106;\"}","{\"js\":\"p.s=[9,0,8,13,2];p.a=116;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":3,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-4\"]","[\"0\"]","[\"74\",\"106\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]