Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1156 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[6,-1];p.ms=[7,8];p.s=0;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-2];p.ms=[4,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[3,1];p.ms=[4,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[2,27];p.ms=[3,16];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,30];p.ms=[6,30];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.sn=2;p.ms=5;p.ts=6;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.i=6;p.ts1=7;p.ms1=8;p.pn1=3;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=5;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=9;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[46,10];p.ps2=[35,10];p.ps3=[12,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=122;p.b=6;p.c=265;p.d=-6;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=3;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=92;\"}","{\"js\":\"p.s=[11,9,6,3,8];p.a=131;\"}",{"gt":[1,0,0],"n":1,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"6\"]","[\"0\"]","[\"88\",\"92\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]