Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1156 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[3,-7];p.ms=[8,4];p.s=1;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,-5];p.ms=[6,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[3,1];p.ms=[8,4];p.s=[1,0];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[9,49];p.ms=[7,45];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,36];p.ms=[4,35];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=5;p.ts=3;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=1;p.ms1=2;p.pn1=2;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=9;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=8;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[18,10];p.ps2=[29,10];p.ps3=[36,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=152;p.b=5;p.c=195;p.d=6;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=6;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=99;\"}","{\"js\":\"p.s=[14,9,11,12,13];p.a=73;\"}",{"gt":[0,1,1],"n":2,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-6\"]","[\"0\"]","[\"81\",\"99\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]