Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1165 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-3,-8];p.ms=[8,7];p.s=1;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[2,-5];p.ms=[3,8];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[1,1];p.ms=[12,4];p.s=[1,0];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[8,27];p.ms=[3,40];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[3,24];p.ms=[4,15];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.sn=3;p.ms=3;p.ts=8;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.i=6;p.ts1=7;p.ms1=9;p.pn1=4;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=3;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.a=1;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[46,10];p.ps2=[27,10];p.ps3=[35,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=264;p.b=6;p.c=149;p.d=5;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=7;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=126;\"}","{\"js\":\"p.s=[4,10,3,1,7];p.a=125;\"}",{"gt":[1,0,1],"n":9,"tt":[0,1,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-5\"]","[\"0\"]","[\"54\",\"126\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]