Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1168 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[3,7];p.ms=[7,4];p.s=1;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[2,-7];p.ms=[3,6];p.s=[0,1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[1,2];p.ms=[6,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[9,40];p.ms=[8,27];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,18];p.ms=[3,28];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.sn=5;p.ms=3;p.ts=5;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=1;p.ms1=3;p.pn1=3;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=7;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[32,10];p.ps2=[38,10];p.ps3=[46,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=113;p.b=8;p.c=211;p.d=8;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=7;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=143;\"}","{\"js\":\"p.s=[0,11,2,6,10];p.a=108;\"}",{"gt":[0,1,1],"n":1,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-8\"]","[\"0\"]","[\"37\",\"143\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]