Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1148 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,-5];p.ms=[6,2];p.s=1;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[1,-1];p.ms=[3,2];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.ts=[7,3];p.ms=[8,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,18];p.ms=[6,28];p.s=[1,-1,1,-1];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,12];p.ms=[6,21];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.sn=9;p.ms=5;p.ts=4;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=5;p.ms1=6;p.pn1=2;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=8;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ps1=[25,10];p.ps2=[41,10];p.ps3=[54,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=131;p.b=7;p.c=280;p.d=-7;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=8;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=121;\"}","{\"js\":\"p.s=[11,12,3,5,7];p.a=120;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":10,"tt":[2,1,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"7\"]","[\"0\"]","[\"59\",\"121\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]