Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1169 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[3,5];p.ms=[7,4];p.s=0;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-7];p.ms=[8,4];p.s=[0,1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[3,1];p.ms=[4,2];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[7,24];p.ms=[4,35];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,9];p.ms=[3,35];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.sn=2;p.ms=6;p.ts=7;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=1;p.ms1=8;p.pn1=1;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=3;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[22,10];p.ps2=[18,10];p.ps3=[44,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=103;p.b=8;p.c=129;p.d=6;\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=4;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=102;\"}","{\"js\":\"p.s=[11,1,13,0,12];p.a=111;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":10,"tt":[1,0,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-6\"]","[\"0\"]","[\"78\",\"102\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]