Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1168 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[4,-4];p.ms=[9,3];p.s=0;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[1,-2];p.ms=[6,5];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,21];p.ms=[3,40];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[6,49];p.ms=[7,48];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.sn=4;p.ms=9;p.ts=2;p.s=[-1,-1,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.i=2;p.ts1=5;p.ms1=9;p.pn1=3;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=3;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[56,10];p.ps2=[42,10];p.ps3=[38,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=254;p.b=7;p.c=156;p.d=3;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=3;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=127;\"}","{\"js\":\"p.s=[6,4,7,2,10];p.a=57;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":8,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-3\"]","[\"0\"]","[\"53\",\"127\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]