Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1169 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-1,-4];p.ms=[2,3];p.s=1;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-3];p.ms=[6,2];p.s=[0,0];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,2];p.ms=[9,3];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[7,20];p.ms=[4,63];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[3,28];p.ms=[7,21];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=5;p.ts=7;p.s=[-1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.i=1;p.ts1=1;p.ms1=3;p.pn1=3;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.a=6;p.b=7;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.a=4;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[24,10];p.ps2=[55,10];p.ps3=[27,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.a=238;p.b=5;p.c=217;p.d=7;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=7;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=132;\"}","{\"js\":\"p.s=[3,5,9,12,6];p.a=89;\"}",{"gt":[0,0,1],"n":6,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-7\"]","[\"0\"]","[\"48\",\"132\"]","[\"1\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]