Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1156 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-4,5];p.ms=[7,9];p.s=1;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.ts=[7,-7];p.ms=[3,6];p.s=[0,0];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[7,2];p.ms=[9,3];p.s=[1,0];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ts=[6,21];p.ms=[7,42];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[3,12];p.ms=[4,24];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.sn=6;p.ms=7;p.ts=6;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.i=2;p.ts1=1;p.ms1=4;p.pn1=1;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=4;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=2;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.ps1=[22,10];p.ps2=[26,10];p.ps3=[41,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.a=263;p.b=4;p.c=282;p.d=-9;\"}","{\"js\":\"p.a=9;p.b=3;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=83;\"}","{\"js\":\"p.s=[11,8,4,13,12];p.a=104;\"}",{"gt":[1,0,0],"n":5,"tt":[2,0,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"9\"]","[\"0\"]","[\"97\",\"83\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[0]]