Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1153 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-1,-5];p.ms=[8,4];p.s=1;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,-4];p.ms=[8,3];p.s=[0,1];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[8,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.ts=[8,56];p.ms=[7,56];p.s=[-1,1,-1,1];\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.ts=[8,14];p.ms=[7,24];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.sn=9;p.ms=7;p.ts=6;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.i=5;p.ts1=1;p.ms1=7;p.pn1=4;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=7;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[43,10];p.ps2=[32,10];p.ps3=[49,10];p.s=[1,-1,-1,-1,1];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.a=121;p.b=4;p.c=187;p.d=7;\"}","{\"js\":\"p.a=8;p.b=3;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.a=45;\"}","{\"js\":\"p.s=[7,10,3,1,5];p.a=56;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":5,"tt":[0,2,1]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"-7\"]","[\"0\"]","[\"135\",\"45\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]