Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1162 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[7,-5];p.ms=[5,6];p.s=1;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,-5];p.ms=[3,4];p.s=[0,1];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[6,2];p.s=[1,0];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[6,14];p.ms=[7,30];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.ts=[5,32];p.ms=[8,35];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=5;p.ts=6;p.s=[-1,1,1];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.i=3;p.ts1=5;p.ms1=8;p.pn1=4;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=6;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.ps1=[46,10];p.ps2=[48,10];p.ps3=[25,10];p.s=[-1,1,1,1,-1];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=295;p.b=7;p.c=223;p.d=-9;\"}","{\"js\":\"p.a=7;p.b=5;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=93;\"}","{\"js\":\"p.s=[12,4,1,11,13];p.a=148;\"}",{"gt":[0,1,0],"n":4,"tt":[0,1,2]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"9\"]","[\"0\"]","[\"87\",\"93\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]